Active Recycling

Vårt miljöarbete

För att vi tillsammans ska nå utsatta globala miljökvalitetsmål krävs ett aktivt miljöarbete. Som återvinningsföretag med ansvarsfull hantering av avfall bidrar Active Recycling till ett mer hållbart samhälle och en bättre miljö. Genom en noggrann sortering kan avfallet utnyttjas på bästa sätt och bli till nya resurser.

På Active Recycling slår vi oss dock inte till ro. Vi ser både möjligheter och skyldigheter att ständigt utvecklas och hitta nya effektiva återvinningslösningar. Ju mer vi återvinner och återanvänder desto mindre belastas miljön. För att illustrera vårt arbete använder vi oss av EU:s avfallstrappa som styr hur avfallet tas omhand i Sverige.

Avfallstrappan består av fem steg där vi är högst delaktiga i de tre första stegen som är Minimera, Återanvända och Materialåtervinna. Istället för att blicka neråt mot förbränning och deponi står vi på tredje trappsteget och trycker uppåt – allt för att minska samhällets påverkan på miljön.