Active Recycling

Allmänna villkor

Tillämplighet och definitioner

1. Dessa Allmänna villkor ska äga tillämpning på alla tjänster som Active Recycling Scandinavia AB (”Active Recycling”) utför på beställning av Kunden.

2. Med ”Kund” avses företag, bostadsrättsförening, privatperson eller annan som har ingått avtal om tjänster med Active Recycling gällande avfallshantering eller annan tjänst som Active Recycling tillhandahåller. Den aktuella Kunden framgår av ordern såsom den har bekräftats av Active Recycling.

3. Följande dokument utgör avtalshandlingar mellan Active Recycling och Kunden; (i) orderbekräftelse, (ii) ordern (iii) dessa Allmänna villkor (iv) offert (inklusive särskilda villkor som framgår av offerten). I händelse av motstridande villkor i handlingarna (i)-(iv) ska handlingarna äga företräde i ovannämnd ordning. Avvikelser från handlingarna i (i)-(iv) ska ske skriftligen för att vara giltiga mellan parterna.

4. Avtal mellan Kunden och Active Recycling uppstår först när Active Recycling har skickat en orderbekräftelse på Kundens beställning. Orderbekräftelse skickas via e-post och kan vara i form av ett e-postmeddelande eller en PDF-fil som bifogas e-postmeddelandet.

5. Genom att skicka en order som baseras på en offert från Active Recycling där dessa Allmänna villkor hänvisas till eller är bifogade accepterar Kunden att dessa Allmänna villkor gäller för ordern och eventuellt efterföljande avtal mellan parterna.

6. Dessa Allmänna villkor kan i tillämpliga delar ersättas av tvingande lagstiftning.

Generellt om tjänster utförda av Active Recycling

7. Active Recycling utför tjänster såsom bortforsling av avfall, innebärande hämtning av möbler, grovsopor, vitvaror m.m. samt uthyrning, utsättning och hemtag av bland annat containrar, storsäckar, sopkärl och elektronikburar.

8. För varje tjänst som Active Recycling utför åt Kunden gäller även de särskilda villkor som framgår av offerten eller som annars har avtalats om mellan parterna.

Kundens förpliktelser

9. Kunden åtar sig att erlägga betalning för tjänsterna i enlighet med Punkt 24 under ”Betalning”.

10. Kunden åtar sig att följa de instruktioner som finns i Active Recyclings sorteringsguide som bifogas till varje offert och/eller orderbekräftelse (”Sorteringsguiden”).

11. Kunden åtar sig att, såsom framgår av Sorteringsguiden, inte slänga farligt avfall (”FA”) såsom elektronik, asbest, tryckimpregnerat trä, däck, vitvaror m.m. samt hushållssopor i containrar och säckar som tillhandahålls av Active Recycling, om inte Active Recycling och Kunden har kommit överens om annat i samband med beställningen.

12. Vid beställning av tjänster där FA ingår åtar sig Kunden, innan upphämtning, att skriftligen informera Active Recycling om vilket material avfallet består av.

13. Kunden åtar sig att tydligt markera samtliga containrar och säckar innehållande asbest med ”ASBEST”- markeringstejp inför varje upphämtning av Active Recycling.

14. Kunden åtar sig att omedelbart efter leverans av container, sopsäckar eller annan egendom tillhandahållen av Active Recycling undersöka eventuella fel och utan dröjsmål efter att Kunden upptäcker eller bort upptäcka felet, skriftligen reklamera felet till Active Recycling.

Kundens ansvar för krav från tredje part

15. Kunden ansvarar för, och åtar sig att ersätta Active Recycling för, skada som Active Recycling orsakas i anledning av uppdraget, inklusive krav från tredje part. Det innefattar exempelvis om containrar, behållare eller annan egendom som tillhandahålls av Active Recycling innehåller material som strider mot de instruktioner som Kunden har fått och det orsakar Active Recycling ekonomisk skada. Information om vad som får slängas i den egendom som tillhandahålls av Active Recycling framgår av Sorteringsguiden och andra skriftliga instruktioner som Kunden får del av.

16. Active Recycling tillhandahåller två typer av containrar, s.k ”Lastväxlare” och ”Liftdumper”. Kunden anger vid beställning vilken av dessa containrar som denne vill beställa och åtar sig att inte fylla containrarna med material vars totala vikt uppgår till mer än

a) 10 ton för Lastväxlare
b) 6 ton för Liftdumper

17. Kunden debiteras en behandlingsavgift som baseras på det totala antalet ton i containern. Om en container, vid mätning av vikten, visar sig väga mer än maxvikten som anges i Punkt 16 debiteras Kunden dessutom 2 500 kr eller det högre belopp som Active Recycling ska betala till tredje part på grund av överskriden max vikt.

18. Om Kunden avbokar en beställning som Active Recycling har anlitat en tredje part för, ska Kunden ersätta Active Recycling för det belopp som tredje part kräver av Active Recycling för avbokningen.

Ersättning

19. Ersättning för varje uppdrag och tjänst framgår av orderbekräftelsen från Active Recycling. Därutöver utgår ersättning enligt Punkterna 20–23 nedan.

20. Om det visar sig att Active Recycling inte kan utföra den tilltänkta tjänsten när Active Recycling kommit fram till Kundens upphämtningsställe på grund av omständigheter som inte är hänförliga till Active Recycling, exempelvis för att Kunden inte lämnar tillträde till lokal, inte har iordningsställt säckar eller annars har försvårat eller omöjliggjort arbetet för Active Recycling, åtar sig Kunden att erlägga en avgift om 1 500 kr för s.k. bomkörning.

21. Om Kunden när Active Recycling anlänt på platsen fördröjer utförandet av tjänsten, till exempel genom att inte i tid ge Active Recycling åtkomst till egendom som ska hämtas upp eller ber om att få extra tid för att fylla upp containrar, säckar m.m., debiteras Kunden en timtaxa om 1190 kr/timme.

22. Om Kunden begär att Active Recycling ska lämna eller hämta beställd container en bestämd tid, s.k ”tidspassning”, debiteras Kunden en fast extra avgift om 900 kr. Active Recycling äger inte rätt att debitera denna avgift om Active Recycling är i dröjsmål med mer än 30 minuter.

23. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på samtliga ersättningar.

Betalning

24. Kunden åtar sig att betala fakturor som är utställda till Kunden i enlighet med instruktionerna på fakturan.

25. Om Kunden har några invändningar mot fakturan ska dessa framställas skriftligen till Active Recycling senast på förfallodagen. Framställs inte invändningarna senast på förfallodagen förlorar Kunden sin rätt att invända mot fakturan.

26. Om Kunden är i dröjsmål med betalning ska Kunden utöver det fakturerade beloppet erlägga ränta i enlighet med den vid var tid gällande referensräntan plus 8 % från förfallodagen till dess betalning sker.

Active Recyclings egendom

27. Containrar som tillhandahålls av Active Recycling till Kunden får inte användas för annat ändamål eller avfall än det som parterna avtalat om och som således framgår av orderbekräftelsen. Containrar får inte heller flyttas från platsen där de tillhandahållits, om inte parterna har överenskommit om annat.

28. Kunden ansvarar för avvikelser och skador på egendom som tillhandahålls av Active Recycling som är i Kundens besittning och som inte beror på normal förslitning. Det gäller oavsett om egendomen tillhör Active Recycling eller en tredje part.

Påföljd vid dröjsmål och fel

29. För det fall Active Recycling är i dröjsmål i mer än 24 timmar och det inte beror på förhållanden som avses i Punkt 34 eller förhållanden hänförliga till Kunden, äger Kunden rätt att, som enda påföljd, avboka den specifika tjänsten som Active Recycling är i dröjsmål med. Om beställningen avser flera tjänster äger inte Kunden rätt att avboka delar av beställning som Active Recycling inte är i dröjsmål med.

30. Om det föreligger fel i utförd tjänst äger Kunden rätt att begära att Active Recycling avhjälper felet inom skälig tid efter en skriftlig begäran om avhjälpande kommit Active Recycling tillhanda.

31. Active Recyclings enda skyldigheter och Kundens enda rättigheter i anledning av dröjsmål och fel i utförd tjänst är de som framgår av Punkterna 29 och 30 ovan.

Ansvarsbegränsning

32. Eventuellt skadeståndsansvar som Active Recycling kan ha gentemot Kunden omfattar endast ersättning för direkt skada och är begränsat till ett belopp motsvarande ersättningen för tjänsten som gett upphov till skadan, dock aldrig högre än ett belopp motsvarande 5 gånger prisbasbeloppet för året som beställningen för den aktuella tjänsten gjordes. Active Recycling ansvarar således inte för följdskador, utebliven vinst eller andra indirekta skador.

33. Om egendom som Active Recycling tillhandahåller som en del av tjänsten orsakar Kunden, dennes egendom, anställda hos Kunden eller tredje part skada ska inte Active Recycling ansvara för skadan.

Force Majeure

34. Omständigheter utanför en parts kontroll, som inte orsakats av parten eller annan för vilken parten svarar, och som inte heller med iakttagande av skälig aktsamhet kunnat undvikas, ska anses utgöra befrielsegrund, om de inträffar sedan avtalet slutits och hindrar avtalsförpliktelsernas fullgörande samt ej rimligen kunnat förutses av parten. Befrielsegrund anses föreligga så länge sådan omständighet visas utgöra hinder för fullgörande.

Övrigt

35. Kunden får inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter med anledning av avtalet utan Active Recyclings skriftliga godkännande. Active Recycling får emellertid överlåta sina rättigheter, exempelvis fordran på Kunden, och skyldigheter till en tredje part utan Kundens godkännande.

36. Active Recycling får anlita en underentreprenör för utförande av tjänsten utan Kundens godkännande.

37. Part äger rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om den andre parten under avtalstiden träder i likvidation, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar eller rekonstruktion, ställer in betalningarna eller på sannolika skäl kan anses vara på sådant obestånd, att han inte kan förväntas fullgöra sina kontraktsenliga förpliktelser.

38. För det fall Kunden avser göra påföljd gällande gentemot Active Recycling ska en skriftlig reklamation ha kommit Active Recycling tillhanda senast inom 14 dagar från slutförd tjänst. Har någon skriftlig reklamation inte kommit Active Recycling tillhanda senast 14 dagar efter utförd tjänst ska Kunden anses försuttit sin rätt att göra påföljder gällande gentemot Active Recycling.

39. Tvist i anledning av avtalet ska avgöras av allmän domstol med Lunds tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas på detta avtal.